போலீஸே இவ்வளவு கொடுமை அனுபவிக்கிறாங்களா? – டாணாக்காரன் விமர்சனம்!