செவக்காட்டு சீமையெல்லா.. அனல் பறக்கும் அரசியல் அரிச்சந்திர பாடல்!