உருவானது லோகேஷ் யுனிவர்ஸ் – அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்த லோகேஷ்